ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Reserveringen

De huurder dient ten tijde van het boeken 21 jaar of ouder te zijn. De verhuurder behoudt zich het recht om ten alle tijden, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren. De verhuurder zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk bevestigen en factureren. Deze bevestiging, tevens factuur, dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen binnen 10 dagen na factuurdatum, en voor aanvang van het verblijf, schriftelijk aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden. De reservering is pas definitief en de huurovereenkomst komt pas tot stand als deze door de verhuurder is bevestigd.

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Van het gefactureerde bedrag dient 50% binnen 14 dagen te worden voldaan, het restant inclusief de borgsom uiterlijk 4 weken voor het begin van de huurperiode. Boekingen die binnen 4 weken voor aanvang plaats vinden, dienen in zijn geheel onmiddellijk te worden voldaan.

De verhuurder is gerechtigd de reservering te annuleren als niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan. Indien er onjuistheden in de bevestiging en/of in de facturering worden geconstateerd dienen deze per omgaande kenbaar te worden gemaakt aan de verhuurder.

De huurprijs is inclusief normaal gebruik gas, water, elektra, toeristen belasting en het parkeren van een auto op het parkeerterrein en exclusief de eindschoonmaak van € 40,- en exclusief de borgsom van € 150,- per reservering. Het normale gebruik is ter beoordeling van de verhuurder. De borgsom ontvangt u retour binnen 14 dagen op uw rekening, behoudens bij constatering van schade of ontbrekende zaken.

Genoemde bedragen zijn exclusief beddengoed en handdoekenpakket. Dit dient de huurder zelf mee te nemen. Het is mogelijk een lakenpakket te huren voor € 10,- per bed per huurperiode. Het is mogelijk een handdoekenpakket te huren voor € 5,- per persoon. Dit pakket bestaat uit 3 handdoeken en 1 washand.

2. Aankomst en vertrek

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen kunt u de accommodatie op de dag van aankomst om 15:00 uur betreden. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie uiterlijk om 11:00 uur te hebben verlaten. De accommodatie dient bezemschoon te worden achtergelaten. De recreant is de volledige prijs van de overeengekomen tariefperiode verschuldigd indien hij voortijdig vertrekt.

3. Aansprakelijkheid

De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor:

a. een ongeval, diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op de camping.

b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de camping.

U dient de verhuurder in kennis te stellen indien er sprake is van beschadigingen etc. De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor de verhuurder en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in de stacaravan of op de camping bevinden.

c. Bij niet juist gebruik en/of niet juist achterlaten van de stacaravan kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

d. Indien er schade en/of verlies is ontstaan welke niet verhaald kan worden op de borgstelling zullen wij u hier schriftelijk voor aansprakelijk stellen.

Wij raden u aan een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten waarbij deze aansprakelijkheid gedekt is.

e. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht. De recreant is verplicht het gehuurde en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.

4. Annulering

Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u wilt annuleren, dient u een met reden omkleed verzoek schriftelijk te verstrekken aan de verhuurder. Het ongedaan maken van een reservering is mogelijk als de huurder een gelijkwaardige vervanger vindt, dit echter op voorwaarde dat een nieuwe reservering door de verhuurder wordt ontvangen en goedgekeurd. Bij annulering zonder vervanger bedragen de annuleringskosten:

bij annulering meer dan zes weken voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de totale huursom.

Bij annulering binnen 6 tot 4 weken voor de aanvang van de huurperiode: 75% van de totale huursom.

bij latere annulering 100% van de totale huursom. Bij annulering worden altijd €25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

5. Huisdieren zijn in verband met parkreglementen niet toegestaan.

6. Maximaal aantal personen

Gebruik en bewoning zijn toegestaan voor maximaal 4 personen. Bij constatering van bewoning door meer dan het toegestane aantal personen door degene die controle uitvoert heeft hij/zij het recht hier maatregelen tegen te nemen en kan de huurder de verdere toegang worden ontzegd. Gebruik door derden van de accommodatie is niet toegestaan.

7. Inventaris

De door u gehuurde stacaravan is zo volledig mogelijk ingericht. Echter, linnengoed (lakens, slopen, dekbedhoezen, hand- en theedoeken) dient u zelf mee te nemen. Laken- en keukendoekpakketten zijn tevens te huur.

8. Klachten

Ondanks alle zorg en inspanning van de verhuurder kan het zijn dat u een klacht heeft. Urgente klachten dient u direct met de verhuurder op te nemen, zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld om de klacht op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 14 dagen na vertrek van de camping de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij de verhuurder. 

9. Roken

Roken is in de stacaravan niet toegestaan.

10. Parkreglementen

De huurders dienen zich te houden aan de verplichtingen uit de overeenkomst en de voor het park vastgestelde (gedrags)regels. Bij overtreding van deze regels kan verwijdering van het park tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Ten alle tijden dienen door de parkbeheerder gegeven aanwijzingen strikt opgevolgd te worden.

Dit geldt tevens voor het veroorzaken van overlast of wanneer de beheerder van het park de huurder(s) de toegang tot het park ontzegd.

  • Facebook - grijze cirkel

© 2018 by  Chalets Ocean

TEL: 06-14108118